Wax on eggshell, scratched eggshell, drilled eggshell, Milade, Czech Republic 
Art et Artisanat du Monde
Art et Artisanat du Monde Art et Artisanat du Monde Art et Artisanat du Monde - Nothing else than Nature
Art et Artisanat du Monde Cart